Det planlegges gang- og sykkelveg fra buss-stoppen ved Nygårdshaugen til innkjøringen ved Holmegil, tiltaket vil kople seg på eksiterende gang- og sykkelveg i begge ender, og således utgjøre et helhetlig strekningstilbud.

Buss-stoppene på strekket planlegges oppgradert og utbedret til universell standard. Det planlegges også samtidig en opprydning av trafikkfarlige private adkomster fra riksveg 22, disse får erstattet løsning for adkomst.

Bakgrunn for tiltaket

Strekningen langs riksveg 22 (Iseveien) fra Nygårdshaugen til Holmegil i Sarpsborg mangler et effektivt tilbud til gående og syklende. På grunn av stor trafikkmengde og stor andel tunge kjøretøy er ikke rv. 22 i dette området trygt for gående og syklende. Strekingen er i dag inkludert i "Plan for hovednett for sykkel i Sarpsborg" og utgjør en del av rute 5; Torget–Ise. Dagens rute går i dag en kronglete vei i det kommunale vegnettet inne i boligområdet nordvest for rv. 22.