Eksisterende kryss mellom riksveg 22 (Iseveien) og Rådhusveien mangler venstresvingefelt i rv. 22. På grunn av stor trafikkmengde oppstår det regelmessig køer i rushperiodene. Trafikantene utnytter små tidsluker, noe som øker risiko for ulykker i krysset.

Det planlegges rundkjøring med tre armer som erstatning for dagens kryss. I tillegg til rundkjøringen skal bussholdeplassene ved krysset oppgraderes til universell standard, og nye krysningspunkter for fotgjengere og syklister vil bli vurdert.

Prosjektet er i handlingsplanen satt opp med midler til oppstart inneværende år, og det ventes byggestart høsten 2019.