Rv. 23 Dagslett-Linnes. juni 2015Oversiktskart over den nye vegtraseen

Prosjektet består i hovedsak av:

• Ca. 5,5 km med ny firefelts veg

• Nye kryss på Dagslett og ved Linnes

• Bru over Daueruddalen

• En ca. 2,2 kilometer lang tunnel

I tillegg skal prosjektet ivareta det lokale vegnettet og gang- og sykkelveger på strekningen. Det vil også bli planlagt tiltak for å begrense støy og for å ta hensyn til vilt.

Under punktet "Dette skal vi bygge" kan du lese en mer detaljert beskrivelse av hva prosjektet går ut på.

Bakgrunn for prosjektet

Dagens rv. 23 fra Dagslett til Linnes oppfyller ikke gjeldende krav til vegbredde, avkjørsler, kryssløsninger og fartsgrense. Dagens lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk skaper store miljø- og trafikksikkerhetsproblemer for beboere i området.