Rv. 23 Dagslett-Linnes. juni 2015Oversiktskart over den nye vegtraseen

Prosjektet består i hovedsak av:

• Ca. 5,5 km med ny firefelts veg

• Nye kryss på Dagslett og ved Linnes

• Bru over Daueruddalen

• En ca. 2,2 kilometer lang tunnel

I tillegg skal prosjektet ivareta det lokale vegnettet og gang- og sykkelveger på strekningen. Det vil også bli planlagt tiltak for å begrense støy og for å ta hensyn til vilt.

Bakgrunn for prosjektet

Dagens rv. 23 fra Dagslett til Linnes oppfyller ikke gjeldende krav til vegbredde, avkjørsler, kryssløsninger og fartsgrense. Dagens lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk skaper store miljø- og trafikksikkerhetsproblemer for beboere i området.