Gilhus og Linnes

På strekningen Gilhus – Linnes skal vi bygge ny firefelts veg med en fire meter bred sykkelveg på sydsiden av vegen. I forbindelse med byggingen av vegen skal vi også legge ned to nye vannledninger på strekningen, noe som fører til at ledningene må krysse Lierelva.

Ved Linnes skal vi bygge et planfritt kryss med overgang til bl.a. Tuverudveien. I tillegg skal vi bygge av- og påkjøringsramper mot både Drammen og Drøbak.

Ved inngangen til tunnelen skal vi bygge en 300 meter lang betongtunnel før tunnelen forsvinner under bebyggelsen i Linneslia. På Linnes gård skal de fortsatt kunne dyrke på jordet sitt når vi er ferdig med prosjektet. For å få til dette, må vi heve jordet opptil 10 meter. Tuverudveien blir også lagt over betongtunnelen (se illustrasjon av kryssområdet på Linnes)

 

GilhusDen nye rundkjøringen på Gilhus ble bygget som en del av oppstartsentreprisen, en egen kontrakt for forberedende arbeider som startet opp sommeren 2016 og ble avsluttet i september 2017. Mer om disse kan du lese under menypunktet Forberedende arbeider. Foto: Statens vegvesen

Kryss LinnesVed Linnes skal vi bygge et planfritt kryss med overgang til bl.a. Tuverudveien. I tillegg skal vi bygge av- og påkjøringsramper mot både Drammen og Drøbak. Foto: Statens vegvesen

Kovestadtunnelen

Vi skal bygge en tunnel med to løp fra Linnes til Daueruddalen. Tunnelen, som har fått navnet Kovestadtunnelen etter gården Kovestad, blir 1900 meter lang. Hvert løp får en bredde på 9,5 meter. Vi bygger tunnelen med bl.a. havarilommer og tverrforbindelser for hver 250 meter, av hensyn til rømning og trafikksikkerhet

Planen er å arbeidet med hovedtunnelen fra Linnes-siden og via en 250 meter lang hjelpetunnel (tverrslag)som skal sprenges ut inn til hovedtunnelen. Arbeidet med tverrslaget og tunnelen skal etter planen starte opp sommeren 2018.

 

 

Daueruddalen

Vi skal krysse Daueruddalen med en 180 meter lang betongbru. Øst for brua skal vi bygge portalen til Kovestadtunnelen. Her må vi gjøre en god del arbeid med terrenget, blant annet skal vi legge 100 meter av bekken i rør og fylle opp med en del masse i området under brua.

 

Portal DaueruddalenOver Daueruddalen skal vi bygge en 180 meter lang betongbru. Foto: Statens vegvesen

Dagslett og Hekleberg bru

Ved Dagslett skal vi bygge et stort planfritt kryss med av- og påkjøringsramper mot øst og vest. I tillegg skal vi bygge tre rundkjøringer på Spikkestadveien, med tilhørende gang- og sykkelvegsystem, bussholdeplasser m.m. Vest for krysset på Dagslett skal vi sette opp en bomstasjonen.

Vi skal bygge ny riksveg i fire felt helt frem til Hekleberg bru. Vi skal også skifte ut dagens gang- og sykkelvegbru over riksvegen ved Thorsrud med ny trebru. Fra gang- og sykkelvegbrua og frem til Hekleberg bru skal vi bygge støyvoller med skjerm mellom riksvegen og boligfeltet på Spikkestad.

Kryss DagslettVed Dagslett skal vi bygge et stort planfritt kryss med av- og påkjøringsramper mot øst og vest. Foto: Statens vegvesen