Formålet med planen er å legge til rette for trafikksikkerhets- og vedlikeholdstiltak langs eksisterende veg på strekningen. Aktuelle tiltak kan være kantforsterkning, utslaking av skråninger, fjerning eller sikring av farlige sidehindre i sikkerhetssoner og utbedring av grøfter og stikkrenner.

Reguleringsplaner for rv. 2 Flisa–Våler grense og Grue grense–Kløfta bru ble vedtatt av Åsnes kommune 25.06.2018.