Formålet med planen er å legge til rette for trafikksikkerhets- og vedlikeholdstiltak langs eksisterende veg på strekningen. Aktuelle tiltak kan være kantforsterkning, utslaking av skråninger, fjerning eller sikring av farlige sidehindre i sikkerhetssoner og utbedring av grøfter og stikkrenner.

Reguleringsplan for rv. 2 Grinder–Noret x fv.407 og rv. 2 Kirkenær–Åsnes grense ble vedtatt Grue kommune 13.08.2018.