Formålet med planen er å sikre tilstrekkelig areal for å legge til rette for trafikksikkerhets- og vedlikeholdstiltak langs eksisterende veg på strekningen. Aktuelle tiltak er kantforsterkning, utslaking av skråninger, fjerning eller sikring av farlige sidehindre i sikkerhetssoner og utbedring av grøfter og stikkrenner.

Reguleringsplan for rv. 2 Roverud–Føttaskjæra ble vedtatt av Kongsvinger kommune 21.06.2018.