Planen skal legge til rette for en blanding av vedlikeholdstiltak, trafikksikkerhetstiltak og utbedringstiltak. De viktigste trafikksikkerhetstiltakene er sikring mot utforkjøringsulykker, fjerning av farlig sideterreng og avskoging, som vil bedre sikt- og lysforhold, og gi mer ensartete kjøreforhold i perioder med varierende temperaturer rundt null grader.

Planen skal også legge til rette for grunnerverv til utbedring av kryss, avkjørsler, busslommer og forbikjøringslommer på strekningen.

Reguleringsplan for rv. 2 Åsnes grense–Elverum grense ble vedtatt i Våler kommune 21. juni 2018.