Konseptvalgutredningen er en faglig utredning som skal legge grunnlaget for regjeringens beslutning om videre utvikling av transportkorridoren. Den vil også være basis for fremtidig planlegging i kommuner og fylkeskommuner.

Sentral som hovedrute til Gardermoen

Den aktuelle strekningen, rv. 35 fra Hokksund i Buskerud til Jevnaker i Oppland, er sentral som hovedrute til Gardermoen vestfra. Samtidig binder den sammen dalførene Valdres, Hallingdal og Sigdal/Eggedal. Strekningen går gjennom fire kommuner; Øvre Eiker, Modum, Ringerike og Jevnaker, og to fylkeskommuner; Buskerud og Oppland.

Styrke bo- og arbeidsmarkedsområder

Hønefoss i Ringerike kommune og Hokksund i Øvre Eiker kommune har bystatus og er viktige knutepunkt. De fire kommunene har til sammen litt i underkant av 65.000 innbyggere i dag, og det forventes at befolkningen vil øke til ca. 80.000 i 2040. Pendlingsstrømmene langs rv.35 på planstrekningen er størst mellom Vikersund–Hokksund og Jevnaker–Hønefoss. Hele vegstrekningen framstår i dag som smal og utfordrende.

Regjeringen har i KVUen satt som mål at strekningen mellom Hokksund og Jevnaker skal bli en alternativ transportrute nord for Oslo. I tillegg skal vegen styrke bo- og arbeidsmarkedsområder langs ruten.

For å nå dette målet, har vi først utredet fire, rendyrkede konsept. På den måten har vi sammenligningsgrunnlag når vi setter sammen ulike element:

Konsept 1 Utbedring av eksisterende veg
Konsept 2 Miljøvennlig transport
Konsept 3 Utbygging til 4-felt
Konsept 4 Utbygging til vegnormalstandard

Deretter er det vurdert to sammensatte konsept, SK1 og SK2, som begge inneholder elementer fra de fire rendyrkede konseptene. I sammensatt konsept 1 er vegnormalstandard lagt til grunn, mens i sammensatt konsept 2 er det lagt til grunn en utbedringsstandard på strekningen mellom Åmot og Nymoen. Det er forskjeller også i utbyggingsrekkefølge for SK1 og SK2. Begge de to sammensatte konseptene inneholder miljøvennlig transport.

Statens vegvesen anbefaler sammensatt konsept 1. Dette innebærer:

 • Redusert reisetid mellom Hokksund og Jevnaker (16 minutter)
 • Trygg og attraktiv rute nord for Oslo
 • Økt potensiale for miljøvennlig transport
  • Ekspressbuss to ganger i timen morgen og ettermiddag
  • Lokalbuss – pendlerbuss fra sentrum til sentrum
  • Park & ride anlegg ved tilrettelagte knutepunkt ved tettstedene
  • Sykkelveger der lenker mangler i dag, og etablering av sykkelstamveg på utvalgte strekninger mellom større arbeidsplass-/befolkningskonsentrasjoner
  • Forsterket vedlikehold av gang- og sykkelveger

Rapporten og delrapporter vil bli lagt ut på høring. Høringsfristen vil bli satt slik at både kommuner, fylkeskommunene og andre interesserte får god tid til å sette seg inn i materialet.