• Etappe 1 består av utbygging av strekningene Hokksund – Åmot (4-feltsveg), Nymoen – Jevnaker (2-feltsveg) samt kollektivtiltak.
  • Etappe 2 består av utbygging av Åmot – Vikersund, Vikersund – Styggedalen og Styggedalen – Nymoen.

Det legges opp til at en økt andel av persontransporten skal skje med kollektivtransport, og at kortere reiser skal skje til fots eller med sykkel.

Prioritering av statlige tiltak vil bli vurdert i arbeidet med NTP 2014-2023 som legges fram våren 2013.

Videre avklaring for utbygginga vil skje gjennom kommunedelplanleggingen. - Det skal tas hensyn til dyrket mark, sier statssekretær Lars Erik Bartnes.

Konseptene ble utredet av Statens vegvesen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet i en såkalt Konseptvalgsutredning (KVU). KVUen har siden blitt kvalitetssikret (KS1) av en ekstern kvalitetssikrer – konsulentgruppa Metier/Møreforskning. I tillegg har KVUen vært på høring. Regjeringen har nå behandlet saken på grunnlag av KVU, KS1 og den lokale høringen. Samferdselsdepartementet ber nå Statens vegvesen følge opp saken i nært samarbeid med lokale myndigheter.