Planane som er laga gjeld to strekningar kvar på halvannan kilometer langs Seljordsvannet.  Utbetringa tek utgangspunkt i dagens riksveg og oppgraderer den til 8,5 meter brei veg.

 Fyrst og fremst er det svingane som skal slakkast ut, likeså  å gjere grøftar og terrenget ved sida av vegen betre.  Dette gjer også at sikta blir betre.  Ved Bukti  var det i reguleringa frå 2014 teikna inn ein kort tunnel, denne er teken ut av planane og blir erstatta med ein fjellskjere.  Fordi heile veglinja blir lagd litt om, kan den bratte bakken her bli slakka ut.

Framtidig  trafikkstøy og eventuelle tiltak for å skjerme mot dette, er handert i reguleringsplanen etter retiningslinje til departementet.

Det er ikkje planlagt separate tilbod til gåande og syklande langs strekninga, men det blir ei  breiare vegskulder. Hausten 2018 blei det vedteke i Stortinget at prosjektet skal finansierast med bompengar.

Bygging vil etter planen kunne ta til mot slutten  av 2019.