Riksveg 3 er ulykkesbelastet, har høy andel tungtransport og tilfredsstiller ikke kravene til stamvegstandard etter gjeldene vegnormaler. Formålet med prosjektet er å legge til rette for bygging av ny rv. 3 tilpasset fremtiden behov og standardkrav.

Det ble i 2012 gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) for E6 Oppdal grense–Trondheim og rv. 3 i Sør-Trøndelag. KVU viser en oppgradering av rv. 3 til vegnormalstandard. Dette innebærer en vegbredde på 9 meter med oppfrest midtmarkering og en rettere kurvatur enn dagens veg på strekningen. Det er startet opp reguleringsplanarbeid langs hele rv. 3 på Sør-Trøndelags side. Planarbeidet skal bidra til at målene satt i KVU blir oppfylt.