Rv. 25 vest for Brenneriroa

I tilkoblingen til dagens rv. 25 vest for Brenneriroa er det bygd ny busslomme og nye avkjørsler til eiendommene. Stikkrenna for Stabekken har vært et problempunkt ved mye nedbør, denne er skiftet ut. Fredag 15. mai legges rv. 25-trafikken over på ny veg. Gang- og sykkeltrafikken vil fortsatt gå på den midlertidige traséen, inntil ny trasé er ferdigstilt i månedsskiftet mai/juni sier assisterende prosjektleder, Arne Meland i Statens vegvesen.

Ved Grøholt/ Kroksti har vegen gått i en midlertidig sløye som følge av utskiftingen av stikkrennen som fører Stabekken under vegen. Nå er tiden inne for å legge trafikken tilbake til opprinnelig trasé. (foto: Erik Larsstuen)Ved Grøholt/ Kroksti har vegen gått i en midlertidig sløye som følge av utskiftingen av stikkrennen som fører Stabekken under vegen. Nå er tiden inne for å legge trafikken tilbake til opprinnelig trasé. (foto: Erik Larsstuen)

Den gamle stikkrennen som førte Stabekken under rv. 25 er skiftet ut.  (foto: Erik Larsstuen)Den gamle stikkrennen som førte Stabekken under rv. 25 er skiftet ut. (foto: Erik Larsstuen)

Grøholt og Ånestad

Mellom Grøholtkrysset og Kroksti er det bygd ny gang- og sykkelveg, og ny bru for dagens rv. 25 over nyvegen ved Årsrudhagen. Riksvegtrafikken har siden i fjor høst gått på omkjøringsveg og på ny riksveg, mens bru- og vegarbeidene har pågått.
Mandag 18. mai legges trafikken over på brua og tilbake på rv. 25 mot Ånestad. Den midlertidige rundkjøringen i krysset med Heimdalsvegen blir fjernet, og Magnhild Landheims veg åpner for trafikk igjen. Bussholdeplassen på strekningen er også på plass igjen, litt lenger vest enn den gamle.
Gang- og sykkelvegen mangler asfaltdekke, dette vil komme på plass i løpet av juni, sier Meland.

Nye Årsrudhagen bru som krysser over nye fremtidige firefelts rv. 3/25. (foto: Erik Larsstuen)Nye Årsrudhagen bru som krysser over nye fremtidige firefelts rv. 3/25. (foto: Erik Larsstuen)
 

Her bygges det vegkropp som snart vil få et helt nytt og godt lag med glinsende svart asfalt. (foto: Erik Larsstuen)Her bygges det vegkropp som snart vil få et helt nytt og godt lag med glinsende svart asfalt. (foto: Erik Larsstuen)

Svingen

Ved Svingen rasteplass i Elverum har det vært envegskjøring og lysregulering i forbindelse med asfaltering inn mot opprinnelig rv. 3.  Her er vi nå ferdige og trafikken er lagt tilbake på rv. 3 og omkjøringsvegen sørover. (Bilde fra Svingen)

Vegvesenet og Skanska takker trafikantene for tålmodigheten, og ser fram til å åpne nyvegen 30. juli. Det vil fortsatt foregå arbeider langs vegstrekningene som blir åpnet. Vis hensyn til vegarbeidere og medtrafikanter oppfordrer Meland.

Ved Svingen nord for Elverum langs rv. 3 har det i en periode vært envegskjøring og lysregulering. Arbeidene her er nå ferdige og trafikken går igjen i sin opprinnelige trasé. (foto: Erik Larsstuen)Ved Svingen nord for Elverum langs rv. 3 har det i en periode vært envegskjøring og lysregulering. Arbeidene her er nå ferdige og trafikken går igjen i sin opprinnelige trasé. (foto: Erik Larsstuen)