Statens vegvesen har i samråd med Løten og Elverum kommuner utarbeidet en plan for prioritering av miljø- og trafikksikkerhetstiltak på avlastet riksvegnett. Dette er en del av utbyggingen av ny rv. 3/25 Ommangvollen–Grundset/Basthjørnet gjennom de to kommunene.

I Løten kommune er en ombygging av krysset fv. 1844 (tidligere fv. 166) Kirkevegen/Stasjonsvegen og rv. 3 Kongsvegen et prioritert tiltak.

I Elverum kommune er det prioritert midler til enkle miljøgatetiltak på strekningen Elgstua–Grønvegen langs dagens rv. 3 Trondheimsvegen.

Veenskrysset i Løten kommune

Etter omlegging av trafikken på ny rv. 3, vil trafikken på fv. 1844 Hamar–Løten dominere Veenskrysset. En rundkjøring vil prioritere denne trafikken bedre enn dagens løsning med to forskjøvne T-kryss. Rundkjøringer har erfaringsmessig også lavere ulykkesfrekvens enn T-kryss. Tiltaket er vist i kommuneplanens arealdel for Løten kommune gjeldende for perioden 2015–2026.

Tiltaket omfatter i hovedsak ombygging av dagens to T-kryss til én rundkjøring. Gang- og sykkelvegsystem med undergang under Kongsvegen forutsettes opprettholdt. I planprosessen vil vegvesenet også vurdere tilrettelegging av buss-stopp og pendlerparkering i tilknytning til krysset. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet under.

Veenskrysset LøtenVeenskrysset Løten

Rv. 3 Elgstua–Grønvegen i Elverum kommune

Ny rv. 3/25 vil avlaste lokalvegnettet. Hensikten med tiltak på avlastet vegnett er å «bygge ned» dagens riksveg, slik at fjerntrafikken naturlig velger hovedvegen. Tiltakene skal gi bedre miljø og trafikksikkerhet langs det lokale vegnettet, og legge til rette for at en større andel av korte reiser tas med gange og sykkel.

Detaljreguleringsplanen skal tilrettelegge for etablering av gang- og sykkelveg langs vestsiden av Trondheimsvegen mellom Elgstua og Grønvegen. I planprosessen vil vegvesenet også vurdere tilrettelegging av miljøgatetiltak i området ved Vestad skole og Joker Foseid. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet under.

Elgstua - GrønvegenElgstua - Grønvegen

Medvirkning og informasjon

Det arrangeres åpen dag tirsdag den 05.11.2019 kl. 1600–1900 på Statens vegvesens anleggskontor på Ånestad. (Der vil vegvesenets folk være til stede for å gi informasjon og ta imot innspill.

Synspunkter og innspill

Dersom du har synspunkt, innspill og andre relevante opplysninger til planarbeidet, ber vi om at de sendes skriftlig innen den 12.11.2019 til:

Ved spørsmål, ta kontakt med: Geir Pedersen, tlf. 909 71 608, geir.pedersen@vegvesen.no