FoU-prosjektet Trafikantens opplevelse rv. 3 startet opp i 2009, på bakgrunn av de høye ulykkestallene. En stor del av ulykkene var utforkjøringsulykker, og uoppmerksomhet kunne være en årsak. Prosjektet bygger videre på en rapport, som tar for seg trafikantens opplevelse langs rv. 3, sett i sammenheng med stimulans langs vegen. Forskning viser at bilister må stimuleres med jevne mellomrom for å kunne beholde konsentrasjonen. Rapporten kartla behov for strekningsvise utbedringer av rv. 3, nye traseer, behov for vegetasjonsrydding, mulighet for utsiktspunkt med mer. Rv. 3 ble oppfattet som monoton.

Mål for prosjektet

"Definere, utvikle og gjennomføre tiltak for å skjerpe trafikantens oppmerksomhet, slik at reiseopplevelsen økes og ulykkene reduseres".

FoU-prosjektet ble delt i tre tiltaksområder

Det ble jobbet parallelt med alle områdene, fra Elverum kommune i sør, til Sør-Trøndelag grense i nord. Det ble spesielt lagt vekt på vegetasjonsrydding langs Glomma, samt å legge til rette for utsiktspunkt med opparbeidelse av småstopp-plasser. Det skulle bli mer fristende for bilister å stoppe og strekke på beina. Landskapskunst bryter monotonien i skogen. Elggevir i sterke farger ble produsert og hengt opp med jevne mellomrom. Temaet elg underbygger stedsidentiteten i Østerdalen, samtidig som den minner om elgfare.

Noen lokaliteter med gevir er lyssatt. Jernbaneundergang på Atna er dekorert med elgtrykk i pop-art farger, med lysegrønt rekkverk. Låven på Stai er lyssatt i blått og hvitt.

Siste del av landskapskunsttiltakene er verdens største elg, som skal settes opp på Bjøråa rasteplass. Elgen utarbeides i syrefast, høyglanspolert stål.

Innledende kvalitativ undersøkelse

Jevnlige evalueringer av tiltakene er viktig. Dybdeintervju i april 2010 lå til grunn for den innledende kvalitative undersøkelsen. Det ble foretatt 20 dybdeintervju. Kartlegging av opplevelse av å kjøre på rv. 3, og ønsker om forbedringer. Spørsmålene var åpne, og ikke knyttet mot prosjektets mål.

Reisende opplever det som positivt at rv. 3 er den raskeste veien fra Oslo til Trondheim. Vegstandarden og «grisekjøring» ble sett på som problematisk. Trafikksikkerhet var lite omtalt, utover litt elgfare og at strekningen var kjedelig. Konklusjonen fra undersøkelsen var at utbedring og bredere veg, mer skulder og vegetasjonsfjerning vil bidra positivt. Undersøkelsen har imidlertid ikke blitt repetert. Den kvalitative undersøkelsen var liten og resultatene er ikke generaliserbare. Undersøkelsen viser allikevel noen likhetstrekk med vegkantundersøkelsen i forhold til kjøreopplevelse og betydning av vegetasjonsrydding.

Trafikantundersøkelser

Det er utført trafikantundersøkelser to ganger; vår og høst 2012. Det ble intervjuet ca. 590 trafikanter. Prosjektet var spent på resultatene av undersøkelsene. Det har vært mange meninger i media om tiltakene, og prosjektet har vært løftet opp i spørretimen i Stortinget tre ganger. Den siste undersøkelsen høsten 2012, da alle gevirene var montert opp, viser følgende:

  • Trafikantene sier de får økt oppmerksomhet av tiltakene (72 %)
  • De får en bedre kjøreopplevelse (73 %)
  • Folk har tro på at tiltakene hjelper på trafikksikkerheten (73 %)
  • Vegetasjonsrydding er spesielt positivt (81 %)
  • Oppsiktsvekkende mange ønsker også mer av lyssetting (46 %) og kunst (40 %)

Avslutning av prosjektet

Prosjektet ble avsluttet med storelgen på Bjøråa rasteplass som åpnet høsten 2015.

Med gode resultater fra trafikantundersøkelsene, er prosjektgruppa fornøyd med tiltakene som ble valgt. Det gjenstår å se hvordan tiltakene vil påvirke ulykkes-tallene over tid. Parallelt med FoU-prosjektet, er det gjort flere strekningsvise utbedringer på rv. 3, som forhåpentligvis også vil bidra positivt og senke ulykkestallene. Tendensen viser færre ulykker.

En kort anbefaling for andre prosjekter til slutt

Vegetasjonsrydd der det er mulig, og få det inn i driftskontraktene. Folk er positive til vegetasjonsrydding, men overraskende mange er positive til kunst og lyssetting. Det understrekes at dette er tiltak ment for å bryte monotoni, og tiltaket må utføres på riktig sted. Tiltaket må ikke føre til uoppmerksomhet og distraksjon. Dette er en fin balansegang. Det er heller ikke ønskelig med for mange virkemidler. Det gjelder å fremheve det som allerede er langs vegen. Sørg for gode utsiktspunkter slik at folk stopper og trekke frisk luft.

Det er viktig å tenke kjøreopplevelse langs veg, ta tak i stedets identitet, ha en rød tråd, og gi stimuli med jevne mellomrom.