Formålet med planen er å erstatte dagens bru med ny bru som tilfredsstiller dagens krav. I tillegg skal vegen på begge sider av brua tilrettelegges for framtidig videreføring.

Kartskisse over dagens veg og ny fremtidig veg.

Ny veg markert med rødt. Dagens bru i nord rives og ny bygges i sør.Ny veg markert med rødt. Dagens bru i nord rives og ny bygges i sør.

 

Planområdet:

Planområdet Rv. 3 Tunna bru