Formålet med planen er å erstatte dagens bru med ny kjørebru med gang- og sykkelløsning som tilfredsstiller dagens krav. I den forbindelse kan det bli aktuelt å legge en interimsløsning (midlertidig veg i anleggsperioden) ved siden av eksisterende vei, slik at trafikken kan gå som normalt.

Innspill

Eventuelle innspill til varsel om oppstart sendes innen 4. mai 2020 (en ny endret frist) til:

Spørsmål om planprosessen og prosjektet kan stilles til: Planleggingsleder Trond Elveos Statens vegvesen Drift og Vedlikehold, tlf. 468 04 949, eller e-post: trond.elveos@vegvesen.no

Ny endert planavgrensning

Det pågår nå et prosjekteringsarbeid som grunnlag for å fremme et forslag til reguleringsplan som skal ligge til offentlig ettersyn sommeren 2020. I den forbindelse er det avdekket at det er behov for å utvide planområdet til å omfatte mer areal.

Ny endert planavgrensning.pdf:

Planavgrensning rv. 3 Ya bru