Planen inneholder tofelts veg med vegbredde på totalt 12,5 meter. Ved Timenes utvides eksisterende rundkjøringer. Mellom Timenes og Hamresanden planlegges sammenhengende gang- og sykkelveg.

I Lauvåsenkrysset beholdes dagens rundkjøring. Eksisterende rv. 41 mot Hamresanden legges i kulvert under ny rv. 41 nord for helsehuset på Lauvåsen. Gjennom Moneheia bygges en 1,3 km lang ettløpstunnel med 400 meter rømningstunnel i hver ende.

Brua over Topdalselva planlegges med to kjørefelt og gang-/sykkelveg. Ny rv. 451 ligger langs Topdalselva/Topdalsfjorden delvis på land og på fylling i elv/sjø fram til ny rundkjøring ved terminalbygg på flyplassen.

Vedtatt reguleringsplan muliggjør nå oppstart av prosjektet.

Rulleringen av Nasjonal transportplan (NTP) blir viktig med hensyn til den samlede finansiering av prosjektet, men det vil med de midler som er synliggjort i handlingsprogrammet være mulig å gjennomføre deler av prosjektet som kan realiseres i etapper.