For å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for gående og syklende langs den nevnte strekningen, skal det etableres en gang- og sykkelveg på østsiden av Hovlandsveien.

I 2015 ble det vedtatt en reguleringsplan som har en gang- og sykkelveg på vestsiden av riksvegen. Under prosjekteringen og forberedelser til utbygging, dukket det opp forhold som gjorde det vanskelig å få gjennomført utbyggingen. Nå ses det på en løsning på østsiden/sjøsiden av veien.