Godkjent plan legger til rette for økt trafikk i området ved å utvide Sandnesveien mellom Folkvordveien og ny rv. 44 til 4 felt med midtdeler og bygge om kryss til rundkjøringer. Det er også planlagt sammenhengende gang- og sykkelveg. Planen har med støyskjerming langs veg.