Detaljregulering for sykkelveg med fortau mellom Årvoll skole–Sinsen, samt mindre oppgradering av bussholdeplass Bjerke retning sentrum, nord for krysset.

Statens vegvesen, Vegavdeling Oslo jobber med gange og sykkeltiltak langs riksveg 4 Trondheimsveien mellom Årvoll skole–Sinsen. Hensikten med tiltakene er å tilrettelegge for mer bruk av miljøvennlig transport som kollektiv, sykkel og gange. Sykkeltiltaket har som mål å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten for syklende og gående langs sykkelrute rv 4.

Det skal først gjennomføres en skissefase hvor man etter anbefaling fra PBE (Plan, bygg og eiendom i Oslo) ser på mulighetene for å separere gående og syklende i egne traséer.