Detaljregulering for sykkelveg med fortau mellom Årvoll skole–Sinsen, samt mindre oppgradering av bussholdeplass Bjerke retning sentrum, nord for krysset.

Statens vegvesen jobber med gange og sykkeltiltak langs riksveg 4 Trondheimsveien mellom Årvoll skole–Sinsen. Hensikten med tiltakene er å tilrettelegge for mer bruk av miljøvennlig transport som kollektiv, sykkel og gange. Sykkeltiltaket har som mål å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten for syklende og gående langs sykkelrute rv 4.

Prosjektet omfatter også forbedrete løsninger for gående og syklende langs med Muselunden og over Bjerke bru.