Foreliggende oppsummering er en gjennomgang av innkomne uttalelser etter høring av konseptvalgutredningen for transportsystemet Jaren (Oslo)–Gjøvik–Moelv. Oppsummeringen inneholder også transportetatenes kommentarer til enkelte forhold som er påpekt i uttalelsene.