I samarbeid med Gjøvik kommune har Statens vegvesen utarbeidet detaljreguleringsplan for ca. 1100 m ny gang- og sykkelveg langs rv. 4 fra Dalsjordet til Bråten. Kommunal veg Dalsjordvegen fra Kolberg til Dalsjordet, som blir en del av tilbudet til gående og syklende, inngår også i planområdet. Målet med planarbeidet er å sikre gjennomføring av tiltaket i tråd med prioriteringen i gjeldende handlingsprogram. Dette avhenger av prioriteringen i kommende budsjett. 

Prosjektet avventer statlige midler.