Det planlegges ny firefelts Rv. 4 i stort sett ny trasé fra kommunegrensa mot Lunner til Jaren med tunnel utenom Gran sentrum. Det prosjektet vi tar for oss her er hva som skal skje med eksisterende Rv. 4 når den nye vegen er på plass.

Kommunedelplanen for Gran sentrum er styrende for planleggingen av miljøgata med tilgrensende arealer.