Det er foreløpig ikke vedtatt full finansiering av dette prosjektet. Det er planlagt avsatt 50 millioner til tiltak på avlastet vegnett som del av prosjektet med ny firefelts rv. 4.

Mulig finansiering utover dette vurderes løpende. Planen for etablering av miljøgaten skal muliggjøre etappevis gjennomføring.