Hensikten med arbeidet er å lage en plan for etablering av miljøgate gjennom sentrum som erstatter dagens Rv. 4 når denne legges i tunnel utenfor sentrum. Denne planen vil også gi viktige føringer for tilgrensende arealer.

Viktige momenter er: trafikksikkerhet, fleksibelt gatenett, attraktive forbindelser for myke trafikanter, legge til rette for effektiv og attraktiv kollektivtransport, stedsutvikling.

  • Legge opp til ferdsel i flere alternative ruter gjennom tettstedet. Fleksibilitet ved ulykker, tilstellinger, m.m.
  • Spesifisere prinsipper for adkomst til byggeområder og parkeringsmuligheter tilknyttet vegen.
  • Legge til rette for god fremkommelighet for busser. Gjøre avstikkeren fra hovedgata og innom jernbanestasjonen så smidig som mulig.
  • Etablere hyppige, sikre og attraktive kryssinger av gata. Fjerne barrierevirkning.
  • Legge til rette for universell utforming.
  • Legge til rette for attraktive møteplasser og samlingspunkt på utvalgte steder langs gata.
  • Trafikksikkerhet for alle trafikanter.