• Arbeid med teknisk plan sommeren 2011 – sommeren 2012.
  • Reguleringsoppstart januar 2012.
  • Reguleringsplanforslag for miljøgata ferdig høsten 2012.

Fremdrift etter vedtatt reguleringsplan avhenger av fremdrift for omleggingen av rv. 4 utenom sentrum og midler som blir disponible til dette prosjektet. Statens vegvesen avventer nå til prosjektet er fullfinansiert.