Riksveg 52 Skjøiten bru inngår sammen med utbedringsstrekning tiltak Hemsedal i rv. 7 Hønefoss-Bu og rv. 52 Gol-Borlaug.

Rv. 52 er den fjellovergangen mellom Østlandet og Vestlandet med høyest andel tungtransport. Hensikten med alle tiltakene på rv . 52 er å bedre framkommelighet, trafikksikkerhet og driftsforhold, særlig vinterstid. 

I handlingsprogrammet for 2018–23 er det satt av 500 millioner kroner til utbedring av rv. 52 på strekningen Gol-Vestland grense. 10 ulike tiltak er planlagt gjennomført, hvorav bygging av ny Skjøiten bru med tilhørende veg har første prioritet. De øvrige 9 tiltakene gjennomføres som portefølje.

Fakta

Riksveg 52 Hemsedal går fra Gol i Viken fylke til Borlaug i Vestland fylke. Av vegens totallengde på 79 kilometer ligger 62 kilometer i Viken - fordelt på kommunene Gol og Hemsedal.

Rv. 52 over Hemsedalsfjellet inngår som en av to hovedprioriterte vegstrekninger mellom Østlandet og Vestlandet. Rv. 52 er den fjellovergangen i Sør-Norge med den klart høyeste andelen av tungbiler med om lag 30 prosent.

Bakgrunn

Målet med å utbedre 10 punkter og delstrekninger på rv. 52 i Gol og Hemsedal er å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten og øke regulariteten over Hemsedalsfjellet på vinteren.

De 10 delprosjektene er:

  • Ett prosjekt skal bygges det nærmeste året: Skjøiten bru.
  • To prosjekter skal det lages reguleringsplan for: rv. 52 Storeskard–Galdane og Tuv–Venås.
  • Tre av prosjektene har reguleringsplan, men to av dem er av eldre årgang.
  • Fire prosjekter er punkt- og strekningsvis utbedring av eksisterende veg.
  • På to av strekningene skal det bygges om lag 1,8 kilometer med gang- og sykkelveg: Trøim–Holde bru og Spildra–Bygdheim.