Reguleringsplanen skal legge til rette for bygging av gang- og sykkelveg frå Fardal til Ylvisåker. Målet er å auke tryggleiken for born på skuleveg og auke talet på mjuke trafikantar.