Merknader til planen etter 1. gangs offentleg ettersyn, dialog med kommunen og Statens vegvesen si vurdering av merknadane går fram av saksutgreiing datert oktober 2014.

Merknader til planen etter 2. gang offentleg ettersyn og Statens vegvesen si vurdering av merknadane går fram av saksutgreiing datert januar 2015.

Planforslag

Reguleringsplanen skal legge til rette for bygging av gang- og sykkelveg frå Fardal til Ylvisåker. Målet er å auke tryggleiken for born på skuleveg og auke talet på mjuke trafikantar.