I samråd med Sogndal kommune er det funne at tiltaka i reguleringsplanen ikkje utløyser plikt til å gjennomføre konsekvensutgreiing.

Planen er tilgjengeleg

  • som vedlegg til denne siden, sjå under "Last ned"
  • på tenestetorget hjå Sogndal kommune og
  • på Sogndal bibliotek.

Reguleringsplanen skal legge til rette for bygging av gang- og sykkelveg frå Fardal til Ylvisåker. Målet er å auke tryggleiken for born på skuleveg og auke talet på mjuke trafikantar.

Merknader

Vi ber om å få tilsendt eventuelle merknader til reguleringsplanen skriftleg innan 29. august 2014. Send merknadene til

  • Statens vegvesen, Askedalen 4, 6863 Leikanger.

Eventuelle spørsmål kan rettast til

Denne kunngjeringa er i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10. Planen blir utarbeidd etter § 12-3 og 3-7.