Sunnfjord kommunestyre har vedteke planprogram (PDF, 5 MB) etter plan- og bygningslova § 11-13 for rv. 5 Erdal–Naustdal, slik planprogrammet er presentert ved høyringsutgåve november 2019 – med innkomne merknader.

Det blei også stemt fram eit punkt om at det skal leggjast til rette for gode tilhøve for syklande og gåande langs vegen. Kommunestyret understrekar at det trengst ein god og sikker veg, i tunnel, for å sikre god samfunnsutvikling for bygder og grender i planområdet.

I planprogrammet vart førebels 3 moglege korridorar for ny veg skissert. Kommunedelplan skal fastsette endeleg korridor for ny rv. 5.