I møtet la Statens vegvesen fram informasjon om planarbeidet, og Naustdal kommune orienterte om kva dei hadde gjort av vurderingar og arbeid så langt.

Frammøtte i informasjonsmøte rv. 5 Erdal-NaustdalNokre av dei frammøtte. Foto: Ingar Hals

Det var godt frammøte, og planleggjarane fekk mange gode innspel og spørsmål frå bebuarar på begge sider av den planlagde tunnelen. Desse vil bli vurdert i det vidare planarbeidet, men det er ein stor fordel om merknader og blir sendt skriftleg til Statens vegvesen innan 20. oktober. Vi tek i mot alle typer innspel, og innspel og idear om løysingar. Spesielt viktig no er det å få innspel på om lag/organsiasjonar ønskjer å delta på arbeidet som i vinter skal gjerast med å fastleggje kva alternativ som skal utgreiiast.

Da bygging av tunnel og vil gje eit stort masseoverskot, er det fint om vi allereie no kan få innspel på gode plassar å deponere massar. Det er ønskjeleg å ha deponiområde tilgjengeleg både i Førde kommune og i Naustdal kommune.

Vedlagt er både Naustdal kommune og Statens vegvesen sin presentasjon frå møtet.