Planprogrammet har vore ute på høyring. Innkomne innspel er handsama og vurdert i dokumentet «Rv. 5 Kjøsnes–Lunde - Oppsummering av innspel til planprogram». Jølster kommune har vedteke planprogrammet, og oppdatert planprogram etter vedtak er no lagt ut saman med dokumentet «Rv. 5 Kjøsnes–Lunde - Oppsummering av innspel til planprogram».