Denne siden blir ikke oppdatert. For informasjon om den videre utbyggingen av vegsystemet i Sluppenområdet, og ny bru over Nidelva, se miljopakken.no.

Prosjektet skal fullføre det overordnede hovedvegnettet rundt Trondheim, også for gående og syklende. Gjennomgangstrafikken skal føres utenom sentrum.

Rv. 706 Sluppen-Stavne, første byggetrinn, ble fullført vinteren 2012.