Denne siden blir ikke oppdatert. For informasjon om den videre utbyggingen av vegsystemet i Sluppenområdet, og ny bru over Nidelva, se miljopakken.no.

Prosjektet skal fullføre det overordnede hovedvegnettet rundt Trondheim, også for gående og syklende. Gjennomgangstrafikken skal føres utenom sentrum.

Rv. 706 Sluppen–Stavne, første byggetrinn, ble fullført vinteren 2012.