Det skal utarbeides detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelveg langs riksveg 70 på strekningen fra Brudalen til Festa i Oppdal kommune. Trafikkfarlige avkjørsler skal utbedres, og antall avkjørsler søkes redusert.