Reguleringsplanen omfatter ny bru på rv. 70, ved Elverhøy, over Driva elv i Sunndal kommune. Planområdet ligger ca 8 km sør-øst for Sunndal sentrum. I tillegg til ny bu omfatter planen omlegging av et firearmet kryss til T-kryss og omlegging av fylkesveg under ny bru. Eksisterende bru er for smal og på sikt vil den renge vedlikeholdstiltak for å opprettholde bæreevnen. Derfor skal den rives.

Planen inneholder også tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer og støytiltak. Det er registrert kvikkleire innenfor planområdet, derfor er det gjort områderstabiliserende tiltak og errosjonnssikring i tilknytning til Driva elv.

Sunndal kommunestyre vedtok reguleringsplanen for rv. 70 Elverhøybrua 14. februar 2017.