Riksvegen på den vel 9 km lange strekninga fra Meisingset til Saghøgda er en del av stamvegen mellom Kristiansund og Oppdal. Vegen er smal og svingete, og deler av strekningen har dårlig bæreevne som medfører telehiv og dårlige kjøreforhold over lengre perioder vinter og vår. Det skal bygges ny veg på strekningen for å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten. Ny trasé følger i hovedsak eksisterende riksveg 70 med breddeutvidelse, nye avkjørsler og underganger.