Statens vegvesen skal utbedre og bygge ny veg mellom Tingvoll og Meisingset for å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten. Den nye vegen følger i hovedsak eksisterende riksveg 70 med bredde­utvidelse, nye avkjørsler og underganger. Vi skal bygge ny bru over Storelva som erstatning for dagens bru. På Meisingset blir vegen lagt i en ny trasé nærmere Hanemsvatnet. Vegen går rett fram etter brua over Storelva, gjennom kulturbeitelandskap og skog, før den knytter seg til eksisterende veg øst for Venåsmyra. Fra første spadetak tar det ca. 2-2,5 år før vegen står ferdig.

Strekningen Meisingset-Saghøgda på rv. 70 er 9,7 km lang. Deler av strekningen har dårlig bæreevne, som medfører telehiv og dårlige kjøreforhold over lengre perioder om vinteren og våren. Strekningen har skarpe kurver i kombinasjon med varierende stigning og vegbredde. Krysset med fylkesveg 302 på Meisingset og mange av avkjørslene har dårlige siktforhold. Det er nedsatt fartsgrense til 60 km/t gjennom Meisingset og nærmest Saghøgda.

Gang- og sykkelveg
På strekningene som utgjør del av skoleveg på Meisingset (4 km fra skole) og fra Stølhagan til Saghøgda, er det planlagt gang- og sykkelveg. Der gang- og sykkelvegen også skal brukes som tilkomst til eiendommer, er den gjort kjørbar. På sommerstid er det mulig å benytte vegsløyfa forbi skytebanen ved Håkkåshaugen, langs Håkkåsvatnet og videre langs vestsida av Stølvatnet (Hafellvegen) til Saghøgda. På nyvegen mellom Håkkåsvatnet og Stølhagan blir den asfalterte bredden utenfor hvitstripene utvidet til 1,5 meter.

Fire entrepriser
Prosjektet deles inn i fire entrepriser

  1. Skogrydding Saghøgda-Venåssaga.
  2. Vegbygging Saghøgda-Håkkåsvatnet.
  3. Vegbygging Håkkåsvatnet-Meisingset
  4. Støytiltak langs hele strekningen.

Trafikkavvikling i anleggsperioden
Det er ikke til å unngå at vegarbeidene vil medføre en del ulemper for trafikantene og beboerne langs strekningen. Der vegen går i samme trase som dagens veg, må all masse i eksisterende veg skiftes ut og bygges opp av gode masser av knust fjell. Anleggstrafikken vil påføre eksisterende veg skader og fremkommeligheten vil bli redusert. Det vil også bli aktuelt med stengninger i korte perioder med omkjøring på fv. 302. Uansett vil det bli en god del korte stengninger under utførelse av sprengningsarbeider på strekningen.