Beskrivelse av prosjektet

Formålet med reguleringsplanarbeidet er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten på strekningen Det betyr å breddeutvidelse eksisterende veg. Det er et langsiktig mål å sikre strekningen Ørgenvika–Gol mot møteulykker.

Underveis i planarbeidet vil det bli utført oppmålingsarbeider, grunnundersøkelser og undersøkelser etter kulturminner.

Frist for merknader

Du har frist til og med 15. juli 2019, til å komme med merknader eller innspill til varselet. Send det skriftlig til:

Innspillene må merkes med «Riksveg 7 Lindelien-Kittilsviki».

Spørsmål om prosjektet kan rettes til:

Prosjektleder Knut Erik Skogen tlf. 32 21 43 24 eller e-post: knut-erik.skogen@vegvesen.no
Planleggingsleder Simen Haga tlf. 32 21 45 05eller e-post: simen.aastorp.haga@vegvesen.no

Varslet skjer i henholdt til plan- og bygningsloven §§ 11-12, Lov om oreigning av fast eigedom, oreigningslova og Matrikkellova av 17. juni 2005 § 41.