Rv. 862 Erling Kjeldsens veg – også kalt Tverrforbindelsen - går i dag over Tromsøya fra Breivika til Giæverbukta. Vegen er bratt med stigninger på opp mot ti prosent, noe som vinterstid skaper problemer særlig for busser og vogntog. I landskapet er vegen en barriere mellom tromsømarka og bebyggelsen.

Trafikkmengden på rv. 862 er ca. 15 000 kjøretøy i døgnet. Nå er kapasitetsgrensene nådd for kryssene på begge sider av øya. Krysset i Giæverbukta er særlig belastet: gjennom det går all trafikk til flyplassen, Kvaløya og Karlsøy kommune samt forretningsområdet på Langnes og boligområdene nordvest på Tromsøya.

Videre trafikkvekst vil føre til vesentlig større forsinkelser, lengre køer og lengre perioder med rushtrafikk enn i dag.

Mål

 • Bidra til å nå målene for Tenk Tromsø
 • Oppnå nasjonale målsettinger om et effektivt stamvegnett til viktig nasjonale funksjoner som Tromsø lufthavn
 • Redusere transportkostnadene for næringslivet
 • Forbedre trafikksikkerheten, fremkommeligheten og reisetiden mellom Breivika og Tromsø lufthavn
 • Åpne muligheten for ny arealbruk og forbedrede løsninger for bomiljø, kollektiv, sykkel og gange ved å fjerne/redusere trafikk fra dagens veg
 • Utbygge et mer robust trafikksystem ved hendelser/beredskap
 • Forbedre forholdene for gående og syklende ved kryss og tilkoblingspunkter til hovedvegnett for gående og syklende
 • Avlastning av Giæverbukta
 • Redusert kø i rushtid

Planarbeidet skal resultere i:

 • En vedtatt reguleringsplan som legger til rette for å bygge gode, arealeffektive og attraktive løsninger for Tromsø by med fokus på næringstrafikk, gående, syklende og kollektivreisende.
 • En reguleringsplan som tilrettelegger for en forlengelse av dagens flystripe