– Dette begynte som en lokal kamp for gang- og sykkelveg for skolebarn. Samtidig var også vegen trafikkfarlig med skarpe svinger som burde utbedres. Dermed har dette blitt et omfattende prosjekt, også fordi grunnforholdene var vanskelige. Den nye vegen er flott, men det viktigste her er trafikksikkerhet for barn og unge og betydningen dette anlegget har for nærmiljøet i Øvre Alta, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen.

Flyttet vegen

Vegstrekningen er i et område med mye kvikkleire, og det medførte at hele vegen måtte flyttes for å oppnå tilstrekkelig stabilitet. Totalt er det gravd ut 225.000 kubikkmeter leire- og grusmasser. 101.000 kubikk er tilbakeført for å bygge opp den nye vegkroppen – 16 meter unna den opprinnelige veglinja.

Gang- og sykkelveg

Det er bygd helt ny gang- og sykkelveg på 1250 meter, inkludert kryssing i undergang under E45. Dermed er det tilrettelagt for skoleelever og andre myke trafikanter i Øvre Alta, og det er nå sammenhengende sykkelvegnett helt til Alta sentrum. 

Det er også anlagt to nye busslommer, som innfrir kravene til universell utforming.

Vegen går langs en av de beste fiskeplassene langs Altaelva. Derfor er det bygd to stopp-/utkikkspunkter med utsikt mot Altaelve, hvorav den ene har et overbygd lite hus. Dermed er det lagt til rette for at både lokalbefolkningen og besøkende kan nyte området, uten at dette går ut over trafikksikkerheten.

Fellesprosjekt med kommunen

Statens vegvesen har gjennomført prosjektet i samarbeid med Alta kommune, Alta kraftlag og Telenor, og i tilknytning til arbeidet med den nye vegen er det etablert nytt nedgravd kabelanlegg og vann- og avløpsanlegg til Øvre Alta. I tillegg skal Karibakken massetak avsluttes og sås til. Disse arealene er klargjort for næringsvirksomhet og skileikanlegg. Her blir det veglys og parkeringsplasser, og massetaket blir etter hvert grønt igjen.

Altafirmaet Anlegg Nord AS har stått for utbyggingen.

Totalkostnaden til den statlige delen av prosjektet er beregnet til 76 millioner kroner.

Ny som europaveg 

E45 gjennom Øvre Alta er en hovedforbindelse mellom Finnmark og utlandet, og i vinter endret vegen navn fra riksveg 93 og fikk status som europaveg. E45 har sitt sørlige endepunkt på Sicilia.