Hammerfest sentrum er prioritert i Nasjonal transportplan for perioden 2024-2029. Totalt er det satt av 1050 millioner kroner til prosjektet, hvorav staten betaler halvparten. Det forutsettes 550 millioner kroner i brukerfinansiering.

En viktig del av prosjektet er omlegging av riksveg 94 med tunnel gjennom Salen, med sidearm til Hauen. Byen skal også tilrettelegges bedre for myke trafikanter og for utvikling av nye bo- og næringsområder.

Prosjektet planlegges i sammenheng med riksveg 94 Akkarfjord – Jansvannet. Start på utbedring av denne strekningen planlegges startet i 2020.