Klikk på kartet til videre informasjon om de enkelte strekningene

Riksveg 94 fra Skaidi til Hammerfest oppgraderes til en moderne riksvegstandard. Oppgraderingen innebærer at dagens veglinje i hovedsak beholdes, men vegbredden skal økes, svinger rettes ut, bruer skiftes og steder med rasfare og problemer vinterstid skal utbedres. Det skal også bygges gang- og sykkelveg på deler av strekningen.

I Statens vegvesens Handlingsprogram for 2018-2023 (2029) er strekningen Akkarfjord - Jansvannet (nærmest Hammerfest) prioritert med 800 millioner kroner men investeringsstart i 2020. Det forutsettes 450 millioner kroner i statlige bevilgninger og 350 millioner brukerfinansiering.

Den forrige strekningen som var ferdig oppgradert var Skaidi - Arisberget, som ble åpnet i september 2017.