Prosjektet omfatter bygging av ca. 5 km ny riksveg på strekningen Besteland–Helle i Valle kommune. Arbeidet vil blant annet innebære sprenging, flytting av masse, drenering, asfaltering og rekkverksarbeid. I prosjektet inngår også bygging av ny bru på Besteland og det skal etableres busslommer både på Besteland og Helle. Dagens riksveg skal legges om til lokalveg fra Besteland til Helle, det skal bygges driftsavkjørsler og natursteinsmurer og flere bygninger skal rives.

Det er også planlagt å bygge ny gang- og sykkelveg.

Rv9 Besteland-HelleVegarbeid januar 2021. Foto: Håvard Sandkjær Fjærbu