Arbeidet innebar utvidelse av gang- og sykkelvegen på strekningen, fra tre til fem meter. Fotgjengere og syklister har hvert sitt areal, slik at det blir et to meter bredt fortau med skråstilt kant til en tre meter bred sykkelveg. Det ble også bygd kollektivfelt for buss fra Jørgen Moes gate til Gartnerløkka.

Flyfoto rv. 9 Gartnerløkka–Jørgen Moes gate.jpg (Foto: Kjell Inge Søreide)

Hele området fra Grimsvollen til Gartnerløkka er oppgradert langs alle rabatter med beplanting og steinsettinger. Busstoppene er rustet opp og gitt universell utforming. Det vil si at de er tilgjengelige for alle. Busstoppet ved Grimsbekken er en liten rasteplass for myke trafikanter med planter, benker og sykkelstativ.

Dette prosjektet bygger gode tiltak for gående, syklende og kollektivtransport. Men de store grepene som flytter trafikken skal gjøres på lang sikt.