Riksveg 9 Rotemo–Lunden ligg nord for Valle sentrum. Vegstrekninga er om lag 3,3 km lang og inngår som ein del av overordna mål om gul midtstripe til Hovden.

Det blei hausten 2018 utarbeid eit planprogram der 5 ulike korridoralternativ blei vurderte. Ein av disse korridorane er anbefalt i det vidare arbeidet. Varsel om planoppstart for reguleringsplan for denne korridoren og planprogrammet leggjast ut på høyring i perioden 15. februar–29. mars 2019. I denne perioden er det mogleg å kome med innspel til planprogrammet.

Illustrasjon - Rv. 9 Rotemo–LundenFoto: Guro Marie Mykland Marvik