- Vi er godt i gang med det som skal bli om lag 3,3 km tunnel, men nå er det en pause til over nyttår, sier prosjektleder Arild Hegreberg i Statens vegvesen.

Første salve ble fyrt av i begynnelsen av november. Tunnelen drives fra vest, og steinmassene kjøres til det store åpne området like utenfor.

- Det er også aktivitet på motsatt side av fjellet, med sprengningsarbeider i forbindelse med vegbygging. Massene derfra kjøres til et deponi om lag 7 km mot svenskegrensa.

Korte stans i trafikken

Når arbeidene gjenopptas i januar vil riksveg 77 fortsatt bli stengt i kortere perioder i forbindelse med sprengning - inntil 15 minutter av gangen. Stengningen foregår på østsida (i forbindelse med vegbygginga) et par ganger i uka. Når vi sprenger i tunnelen er det ikke lenger behov for å stanse trafikken, siden vi er kommet så langt inn i fjellet.

- Vær også oppmerksom på anleggstrafikk og nedsatt fartsgrense i forbindelse med vegarbeidene, sier Hegreberg. 

Om prosjektet

Prosjektet rv. 77 Tjernfjelltunnelen omfatter bygging av tunnel inklusive portaler, samt noe vegbygging på begge sider.

 • Riksveg 77 er en ca. 34 km lang mellomriksveg som går fra E6 i Saltdal i Nordland i vest til svenskegrensa i øst.
 • Den 4 km lange strekningen forbi Tjernfjellet har sterk stigning og mange svinger, den er smal og har mangelfulle grøfter og rekkverk. Vegen går på en smal hylle i fjellet, og det er langt og bratt ned til bunnen av Junkerdalsura.
 • Andelen tunge kjøretøy er 26 %. På vinteren er vegen ofte stengt på grunn av vogntog som har kjørt seg fast.
 • Tunnelen blir ca. 3,3 kilometer lang.
 • Fartsgrensen i tunnelen blir 80 km/t.
 • Stigningen er på 4 %.
 • Tunnelen får 8,5 meter kjørebredde, lys, ventilasjon, snu-nisje og flere havarilommer.
 • Når tunnelen åpnes blir den gamle vegen stengt for biltrafikk.
 • Den gamle vegen vil være anbefalt sykkelrute på sommerstid. 
 • På Junkerdalssida skal det etableres forskjæring og bygges 480 meter veg som tilknytning til eksisterende rv. 77.
 • På Saltdalssida får rv. 77 en strekning utenfor tunnelen på 490 meter med krysstilknytning til E6. I tillegg skal E6 bygges om over en 800 meter lang strekning på begge sider av dette krysset. Det skal også lages vegtilknytning til gammel rv. 77.
 • Masser legges ut i vegfylling og bakkeplanering for framtidig E6. I tillegg skal massene legges i deponi i Junkerdalen og Lønsdal.  
 • Saltdalsfirmaet Kristensen Maskin AS gjorde arbeidene med forskjæring og riggplass for tunnelarbeidene i februar–april 2016.
 • Hæhre Entreprenør bygger tunnelen og veg på begge sider, og startet i oktober 2016.
 • Anleggsarbeidet skal etter planen være fullført høsten 2019.