Ti entreprenørselskap deltok i anbudskonkurransen. Etter kontrollregning og gjennomgang av dokumentasjon er det klart at Hæhre, som leverte den nest laveste prisen, er innstilt til jobben. Tilbudet fra ToK Joint Venture*, som leverte lavest på pris, er altså avvist.

- Etter våre vurderinger har ikke selskapet dokumentert tilstrekkelig erfaring fra denne typen tunneldrift, sier prosjektleder Arild Hegreberg i Statens vegvesen.

Tildelingsbrevet er gått ut til Hæhre Entreprenør AS, samtidig som de andre tilbyderne er orientert om avgjørelsen.

- Det vil løpe en 10 dagers klagefrist før vi eventuelt kan signere en kontrakt og starte på tunnelarbeidene, sier Hegreberg.

Om prosjektet

Prosjektet rv. 77 Tjernfjelltunnelen omfatter bygging av tunnel inklusive portaler, samt noe vegbygging på begge sider.

 • Riksveg 77 er en ca. 34 km lang mellomriksveg som går fra E6 i Saltdal i Nordland i vest til svenskegrensa i øst.
 • Den 4 km lange strekningen forbi Tjernfjellet har sterk stigning og mange svinger, den er smal og har mangelfulle grøfter og rekkverk. Vegen går på en smal hylle i fjellet, og det er langt og bratt ned til bunnen av Junkerdalsura.
 • Andelen tunge kjøretøy er 26 %. På vinteren er vegen ofte stengt på grunn av vogntog som har kjørt seg fast.
 • Tunnelen blir ca. 3,3 kilometer lang
 • På Junkerdalssida skal det etableres forskjæring og bygges 480 meter veg som tilknytning til eksisterende rv. 77.

 • På Saltdalssida får rv. 77 en strekning utenfor tunnelen på 490 meter med krysstilknytning til E6. I tillegg skal E6 bygges om over en 800 meter lang strekning på begge sider av dette krysset. Det skal også lages vegtilknytning til gammel rv. 77.
 • Masser legges ut i vegfylling og bakkeplanering for framtidig E6. I tillegg skal massene legges i deponi i Junkerdalen og Lønsdal. 

 •  

  Saltdalsfirmaet Kristensen Maskin AS har utført den første entreprisen i prosjektet. Arbeidene med forskjæring og riggplass for tunnelarbeidene ble gjennomført i februar–april 2016.
 • Anleggsarbeidet kan etter planen fortsette fra høsten 2016 og være fullført høsten 2019

*) ToK Joint Venture er et arbeidsfellesskap mellom italienske Toto Construzioni Generali og Kolbjørn Nilsskog AS fra Mosjøen.