Hva er vegpaakke Salten?

  • Utbedring og ombygging av vegen mellom Fauske og Bodø
  • Vegpakken er delt i faser

Hvorfor Vegpakke Salten?

  • Vi vil ha en tryggere, hurtigere og bedre veg mellom Fauske og Bodø
  • Ivareta Saltens utvikling som en bo-, arbeidsmarkeds- og serviceregion
  • Rv. 80 har størst ulykkestetthet i Nord-Norge

Viktigste effekter:

  • Forutsigbar reisetid (Bodø sentrum (Snippen) - Fauske 45 minutter)
  • Færre drepte og alvorlig skadde i trafikken
  • Bedre fremkommelighet i og mellom regioner

Bakgrunn

Salten Regionråd ved Transportprogram Salten tok initiativ til en utredning om rv. 80 Fauske–Bodø. Vegprosjektet er omtalt i St. meld. 24 Nasjonal Transportplan og i forslag til Handlingsprogram 2006–2015.